ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SITE
WWW.NAVETTEFLUVIALE.BE.

ARTIKEL 1: Doel
Deze “algemene gebruiksvoorwaarden” dienen om het juridische kader te schetsen van de gebruikersmodaliteiten van de diensten van de site www.navettefluviale.be en het gebruik ervan door “de Gebruiker”.
Elke Gebruiker die toegang tot de site wenst moet de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaarden. Ze vormen het contract tussen de site en de Gebruiker. Door de site te gebruiken erkent de Gebruiker dat hij deze algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.
• Als de Gebruiker de algemene gebruiksvoorwaarden die in dit contract staan niet aanvaardt, dan mag hij de diensten die de site aanbiedt niet gebruiken.
www.navettefluviale.be behoudt zicht het recht voor om de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden, eenzijdig en eender wanneer, te wijzigen.
ARTIKEL 2: Wettelijke vermeldingen
De opmaak van de site www.navettefluviale.be wordt verzorgd door het bedrijf NAUTIC LOISIRS SPRL (ondernemingsnummer: 0862.728.391), met maatschappelijke zetel in Chaussée de Liège, 1159 in 5110 Namen.
De site www.navettefluviale.be wordt gehost door het bedrijf ONE.com met maatschappelijke zetel in 57 rue d’Amsterdam – 75008 Parijs – Frankrijk.
ARTIKEL 3: Definities
In deze clausule worden de verschillende essentiële termen van het contract gedefinieerd:
• Gebruiker: Deze term verwijst naar elke persoon die de site, of een van de diensten die de site
voorstelt, gebruikt.
• Gebruikersinhoud: Dit zijn de gegevens die de Gebruiker op de site aanlevert.
ARTIKEL 4: Toegang tot de diensten
De site is overal gratis toegankelijk voor elke Gebruiker met een internetverbinding. Alle kosten die de Gebruiker maakt om op de site te geraken (computer, software, internetverbinding, etc.) moet hij zelf dragen.
De site stelt alles in het werk om de toegang tot zijn diensten zo goed mogelijk te maken. Dit is een middelenverbintenis, de site verbindt er zich niet toe dit resultaat te halen.
www.navettefluviale.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke gebeurtenis die te wijten is aan een geval van overmacht en die storingen van het netwerk of de server tot gevolg heeft.
De toegang tot de diensten van de site kan zonder voorafgaande kennisgeving eender wanneer gestoord, opgeschort of gewijzigd worden wegens onderhoudswerken of andere redenen. De gebruiker verplicht er zich toe om geen schadevergoeding te vragen voor deze onderbreking, opschorting of wijziging van dit contract.
De Gebruiker kan de site via e-mail contacteren op het adres info@navettefluviale.be.
ARTIKEL 5: Intellectuele eigendom
Alle merken, logo’s, tekens en andere inhoud van de site zijn beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom en in het bijzonder door auteursrechten.
De Gebruiker moet de voorafgaande toestemming van de site vragen voor reproductie, publicatie en kopieën van inhoud van de site.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om de inhoud van de site uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is strikt verboden om de inhoud van de site voor commerciële doeleinden te gebruiken.
ARTIKEL 6: Aansprakelijkheid en overmacht
De informatiebronnen op de site worden geacht betrouwbaar te zijn. Toch heeft de site de mogelijkheid om afstand te doen van de betrouwbaarheid van de bronnen. De informatie die op de site wordt gegeven is louter informatief. De Gebruiker is aldus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de informatie en inhoud op deze site.
De site kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht of onvoorzien en onoverkomelijk feit van een derde.

FOTOVERANTWOORDING
© Pendelboot – LR GraphicDesign
© Foto’s:
• Stad Luik – Dienst Toerisme (VVV)
• Provincie Luik – Toeristische Federatie
• Provincie Luik – Dienst Communicatie
• Marc Verpoorten
• P. Bernaerts
• P. Fagnoul
• Patrick Brouir
• Jean-Marc Léonard
• Y. Gabriel
• Gilles Destexhe